3BB เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 


3BB ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมตอบรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างถูกกฎหมายไม่มีสะดุด ในขณะเดียวกัน ไม่สร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล เช่นลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือข้อมูลของบุคคลอื่นๆ  รวมถึงชื่อเสียงและทรัพย์สินขององค์กรในอนาคตอีกด้วย

            นายยอดชาย อัศวธงชัย Senior Executive Vice President รองประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB เปิดเผยว่า

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ระบุให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในองค์กร โดยกำหนดให้ต้องมีระบบการจัดเก็บและตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำบริษัท  มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐ  แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิและการจัดการข้อมูลที่จัดเก็บ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานเหล่านี้ต้องจัดทำให้เสร็จก่อนจะได้ประกาศบังคับตามกฎหมาย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            3BB ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี 2562  ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Operation Process) โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก เข้ามาช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการบริหารจัดการภายในองค์กร อาทิ การกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล,นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและผู้สมัครงาน ,การคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด,การจัดเก็บข้อมูลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุงระบบบริการให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เป็นต้น ในส่วนของพนักงาน ได้เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย

 

            การนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาบังคับใช้ในระดับประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานต้องรักษามาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองอยู่ในระดับเดียวกัน ทำให้ภาพรวมต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยดีขึ้นนายยอดชายกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.